ఎపి క్యాపిటల్ ల్యాండ్ రైతులు చంద్రబాబు ఇంటి ముందు నిరసన తెలిపారు.

ఎపి క్యాపిటల్ ల్యాండ్ రైతులు చంద్రబాబు ఇంటి ముందు నిరసన తెలిపారు.

No comments

Powered by Blogger.