కరోనావైరస్ ప్రభావం, డెత్ టోల్ చైనాలో 636 ను దాటింది

 కరోనావైరస్ ప్రభావం, డెత్ టోల్ చైనాలో 636 ను దాటింది.

No comments

Powered by Blogger.
close